2018 оны арилжааны мэдээ

Хөдөө аж ахуйн бирж 2018 онд 157 удаагийн спот, 1 удаагийн форвард гэрээний  арилжаа зохион байгуулж 1144 хэлцлээр  5 862.0 т ноолуур, 13 794.4 т хонины ноос, 274.0 т тэмээний ноос, 3 262.9 т ямааны завод ноос, 1 358.6 т хонины завод ноос, 20.0 тонн сарлагийн хөөвөр тус тус  арилжиж нийт  711,4 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.

Дэлгэрэнгүй