"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

ХААБ-ын 2014 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: 2014 оны Худалдан авах төлөвлөгөөний төсвийг 536700000 төгрөгөөр баталсан байна.

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

ХААБ-ын 2015 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: 2015 оны Худалдан авах төлөвлөгөөний төсвийг 49410000 төгрөгөөр баталсан байна.

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

ХААБ-ын 2017 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: 2017 оны Худалдан авах төлөвлөгөөний төсвийг 16800000 төгрөгөөр баталсан байна.

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2

ХААБ-ын 2017 оны худалдан авах төлөвлөгөө 2-ыг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: 2017 оны Худалдан авах төлөвлөгөөний төсвийг 337375500 төгрөгөөр баталсан байна.

"Хөдөөсаж ахуйн Бирж"ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2  

 

Дэлгэрэнгүй