Зураг

Хууль

 

Д/д

ХУУЛИЙН НЭР

БАТЛАГДСАН ОГНОО

БАТАЛСАН ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД

1

БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ, КОД, КОДЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2013-03-07 ХХААХҮЯ-ны сайд
2

ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2013-10-14 ХХААХҮЯ-ны сайд
3

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ХУУЛЬ

2017-5-11 Улсын Их Хурал
4

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

2006-07-06 Улсын Их Хурал
5

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

2016-11-03 Улсын Их Хурал