Зураг

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

2014 онд хэрэгжүүлэх авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2015 онд хэрэгжүүлэх авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 онд хэрэгжүүлэх авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 онд хэрэгжүүлэх авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө